Pripravujeme

Novinky
zo sveta Citybabycare

Podstránka na ktorej nájdete vždy aktuálne novinky
zo sveta Citybabycare, výzvy a v neposlednom rade projekty
do ktorých sa aktívne zapájame.

Dňa 01.05.2023

Zápis detí do Súkromnej materskej školy na školský rok 2023/2024 s termínom prijatia 1.9.2023


sa uskutoční od 2.5. – 31.5.2023

 

Možnosti získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

elektronicky:  

  • Súkromná materská škola Citybabycare Mlynské Nivy 12 TU
  • Súkromná materská škola Citybabycare Pribinova 19 TU
  • Súkromná materská škola Citybabycare Einsteinova 19 TU
 
 

Žiadame zákonných zástupcov, aby žiadosť vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa

 

Možnosti doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

  • elektronicky: – e-mailom na adresu info@citybabycare.sk
  • osobne: na adrese prevádzky SMŠ Citybabycare (Mlynské Nivy 12, 82109 Bratislava alebo Pribinova 19, 81109 Bratislava alebo Einsteinova 19, 85101 Bratislava)

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je nutné podpísať oboma rodičmi a doručiť najneskôr do 31.5.2023.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám bude vydané do 19.6.2023.

 

Ak rodič podal žiadosti do viacerých materských škôl, je potrebné, aby ich upovedomil o prijatí dieťaťa do našej materskej školy.

 

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. § 59:

  • dovŕšili piaty rok veku – povinná predškolská dochádzka
  • pokračujú v plnení povinnej predškolskej dochádzky (odložená školská dochádzka)
  • dovŕšili piaty rok veku a sú z inej spádovej oblasti či obce (povinná predškolská dochádzka)

Dňa 09.05.2022

Dňa 9.5 boli podané žiadosti o NFP na 3 projekty, ktoré budú v prípade pozitívneho stanoviska riadiaceho orgánu realizované prostredníctvom Výzvy č. IROP-PO2-SC221-2022-94 z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičnej priority 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, a špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Jedná sa o:

– projekt s názvom Vybudovanie a vybavenie materskej školy v B-business Center V, identifikátor žiadosti o NFP: NFP302020CFH9. V rámci projektu pôjde o vybudovanie a materiálno-technologické vybavenie materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávanie v B-business Center V. Prostredníctvom projektu bude realizovaná zmena účelu a dispozície priestorov z administratívnych na potreby materskej školy. Zároveň bude zakúpené kompletné vybavenie materskej školy.

– projekt s názvom Vybudovanie a vybavenie materskej školy v River Parku, identifikátor žiadosti o NFP: NFP302020CFI1. V rámci projektu pôjde o vybudovanie a materiálno-technologické vybavenie materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávanie v River Parku. Prostredníctvom projektu bude realizovaná zmena účelu a dispozície priestorov z administratívnych na potreby materskej školy. Zároveň bude zakúpené kompletné vybavenie materskej školy.

– projekt s názvom Vybudovanie a vybavenie materskej školy v Apollo Business Center II, identifikátor žiadosti o NFP: NFP302020CDU9. V rámci projektu pôjde o vybudovanie a materiálno-technologické vybavenie materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávanie v Apollo Business Center II. Prostredníctvom projektu bude realizovaná zmena účelu a dispozície priestorov z administratívnych na potreby materskej školy. Zároveň bude zakúpené kompletné vybavenie materskej školy.

Dňa 14.2.2022

Dňa 14.2.2022 boli zaslané 3 žiadosti o poskytnutie NFP ku projektom ktoré budú v prípade pozitívneho stanoviska riadiaceho orgánu realizované prostredníctvom výzvy č. IROP-PO2-SC211-2021-78 z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Jedná sa o:

– projekt s názvom Rekonštrukcia a modernizácia jaslí – Twin City. Identifikátor žiadosti o NFP: NFP302020BXI95. – projekt s názvom Rekonštrukcia a modernizácia jaslí – Digital park.Identifikátor žiadosti o NFP: NFP302020BXF1 – projekt s názvom Rekonštrukcia a modernizácia jaslí – Twin City. Identifikátor žiadosti o NFP: NFP302020BXI9 V rámci projektov sa jedná o rekonštrukciu vnútorných priestorov jasličiek s dôrazom na komunitný a rodinný charakter interiéru, a o zakúpenie špeializovaného automobilu na prevoz najmenších detí v rámci rôznych krúžkov, predstavení a výletov.

EduPage pre našich klientov

Pripravujeme spustenie mobilnej aplikácie EduPage pre našich klientov, ktorá nám umožní ešte efektívnejšie komunikovať a klienti budú mať okamžitý prístup ku všetkým informáciám, ako aj možnosť podávať požadované tlačivá a formuláre online.